Spis treści


W roku 1965 rozwinięto i upowszechniono dotychczasowe osiągnięcia, przede wszystkim rozwijając działalność zespołów przedmiotowych oraz zwrócono uwagę na wzmożenie aktywności społecznej uczniów.
W latach 1962-1966 ożywiła swoją działalność organizacja ZHP z drużynowym Grzegorzem Bielawskim i Zbigniewem Ornatowskim.na czele.
Liceum zdobyło I miejsce i Puchar Przechodni w Dzielnicowych Eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Mgr Teresa Ludwig zainicjowała działalność młodzieżowego klubu „Piekiełko”, który miał na swoim koncie nie tylko zorganizowanie wielu udanych zabaw, ale również ciekawe imprezy artystyczne. Również cennym osiągnięciem szkoły, było zdobycie I miejsca, a następnie trzeciej nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez CBWA „Zachęta”.
W roku 1966 miały miejsce obchody XX-lecia istnienia szkoły, pomyślane jako uroczystość kameralna. Rok 1966 upamiętnił się tym, że wszystkie poczynania dydaktyczne i wychowawcze szkoły były podporządkowane obchodom Tysiąclecia Państwa Polskiego, a mgr Helena Mickiewicz została odznaczona Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.
W roku szkolnym 1966/67 młodzież licealna rozpoczęła naukę w gmachu Tysiąclatki na Wygodzie, dyrektorem mianowano mgr Zdzisławę Brzywczy, wicedyrektorem mgr Jolantę Popielową.
Poprawa warunków lokalowych nie rekompensowała trudności spowodowanych złą komunikacją i dlatego Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz młodzież z entuzjazmem powitali możliwość powrotu do dawnego gmachu przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4. Przeprowadzka miała miejsce w czerwcu 1967 r. i jak zwykle odbyła się dzięki pełnej poświęcenia pracy rodziców, nauczycieli i uczniów.
Rok szkolny 1967/68 – to praca nad urozmaiceniem i ulepszeniem metod pracy dydaktycznej na lekcjach. Organizacja biblioteki szkolnej przez prof. Jadwigę Morawską. Mgr Helena Mickiewicz zostaje odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, mgr Stanisław Słowikowski otrzymuje list pochwalny od Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Osiągnięciem tego roku była sesja naukowa zorganizowana przez młodzież. pod kierunkiem zespołu humanistów, poświęcona literaturze i filmowi Związku Radzieckiego.
1.IX.1970r. dyrektorem szkoły została mgr Maria Kalicińska. Rok ten stał się okresem zabiegania o nadanie szkole imienia - to rok: poszukiwań sztandaru, starań o uzyskanie popiersia uczonej i rok przygotowań do obchodów XXV - lecia XXIII L.O.
Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 5 czerwca 1971 r. Zaszczycili ją swą obecnością przedstawiciele ministerstwa Oświaty Komitetu Warszawskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Zarządu Okręgu ZNP, Stołecznej Rady Narodowej, Komitetu Dzielnicowego PZPR, Dzielnicowej Rady Narodowej, Oddziału: ZNP, Frontu Jedności Narodu, ZMS. ZHP, Zakładów PZT oraz Muzeum im Marii Skłodowskiej - Curie a także dawni pracownicy obydwu, szkół: prof. Bornholtz, prof. Daabowa, prof. Radkiewicz, prof. Wawrzyniak, prof. Niewiadomski.
Imprezę zakończył odśpiewany przez młodzież hymn szkoły, który specjalnie na tę okazję skomponował Włodzimierz Bieżan do słów Michała Ochorowicza. Od tamtej pory hymn towarzyszy każdej szkolnej uroczystości.
Tym samym dziedziczymy tradycję istniejącego w latach 1931-1963
XII Liceum i Gimnazjum Żeńskiego im Marii Skłodowskiej-Curie, oraz jego uratowany w latach okupacji sztandar, który zaprojektowała nauczycielka rysunków prof. Jadwiga Lewakowska. Hasło dla sztandaru: "Praca twym prawem, obowiązkiem, radością" wybrały uczennice klas maturalnych pod kierunkiem prof. Wisznickiej-Różańskiej z korespondencji Marii Skłodowskiej do sióstr: Dłuskiej i Szalayowej. Rotę przysięgi także ułożyły uczennice.
XII Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. M.Skłodowskiej- Curie mieściło się przed wojną w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej.