Spis treści

Logo szkoły. Okrągły kształt z portretem Marii Skłodowskiej-Curie w środku i napisem na obwodzie: "XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie". Historia
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie.

 


Historię naszego Liceum zaczyna placówka zorganizowana 3 sierpnia 1946 przez Franciszka Sparrowa, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Szkoła, jako samodzielna filia Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Władysława IV, mieściła się w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 60 przy ul. Waszyngtona 126. Lekcje wówczas odbywały się w godzinach popołudniowych w trzech dwupokojowych mieszkaniach.
W pierwszym roku istnienia pracował w szkole 13 osobowy zespół pedagogiczny, a uczyło się w niej 215 uczniów.
W roku 1947 szkoła korzystała z trzech sal na parterze gmachu szkoły rzemieślniczej Braci Albertynów przy ul. Grochowskiej 194/196. Dyrektorowi Sparrowowi udało się wynająć budynek w stanie surowym, należący do Braci Albertynów, który korzystając z dotacji Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy i funduszu społecznego (dobrowolne składki rodziców) wykończono. Dzięki tym wysiłkom oraz pracy społecznej rodziców, nauczycieli i uczniów w lutym 1947 przeprowadzono się do wyremontowanego gmachu. Decyzją Ministerstwa Oświaty z dnia 1 lutego 1948r. szkoła została mianowana samodzielną placówką oświatową, noszącą nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Warszawie na Grochowie.
W roku szkolnym 1947/48 w dziewięciu oddziałach szkoły kształciło się 302 uczniów. W roku szkolnym 1949/50 uczeń prof. Jerzego Kocięckiego – Stefan Rolewicz. uzyskał dyplom zwycięzcy w I Olimpiadzie Matematycznej; później Stefan Rolewicz został prof. dr w Instytucie Matematycznym PAN.
W tym samym roku, nauczycielki prof. Irena Paciorkiewicz i prof. Maria Szypowska zostały Odznaczone Srebrnymi Krzyżami Zasługi.
W dalszym ciągu powiększała się ilość oddziałów i znowu budynek stał się za ciasny .Mimo trudności lokalowych poprawiły się wyniki w nauce, uczniowie dzięki pracy prof. Mieczysława Borzęckiego zdobywają dyplomy i odznaczenia w dziedzinie sportu. Młodzież jeździ na wycieczki, których ilość znacznie się zwiększyła, kiedy od roku 1951 r. nauczycielką geografii została prof. Maria Matuszewska.
Dnia 01.09.1955 roku szkoła, w uznaniu zasług dydaktycznych i wychowawczych, otrzymała nowy w 2/3 wykończony budynek przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4.
Lekcje zaczęły się 2.09.1955 r. Dawne liceum męskie stało się jedenastoletnią szkołą kooedukacyjną, o znacznie większej liczbie personelu pedagogicznego i młodzieży. Dnia 7.01.1956 roku oddano do użytku cały budynek.
W dniu 28. 05.1956 r. zmarła nagle jedna z bardziej ofiarnych nauczycielek – prof. Zofia Ossowska.
W roku szkolnym 1956/57 odszedł twórca szkoły dyr. Franciszek Sparrow.
Nowym dyrektorem został mgr Aleksander Ratyński. Prowadził on szkołę do roku 1962, w którym odszedł na emeryturę, jego zastępcą został mgr Stanisław Niewiadomski.
W roku szkolnym 1962/63 funkcję dyrektora objął mgr Zbigniew Żarnowiecki a funkcję wicedyrektorów: mgr Barbara Markowiak i mgr Anna Skrońska. Zespół pedagogiczny liczył 38 osób, w szkole kształciło się ponad 1000 uczniów.
Rok szkolny 1964/65 zaznaczył się w historii szkoły wprowadzeniem systemu pracownianego, który zobowiązuje nauczycieli do bardziej wnikliwego planowania pracy dydaktycznej i gromadzenia pomocy naukowych pod kątem nowego programu.W roku 1965 rozwinięto i upowszechniono dotychczasowe osiągnięcia, przede wszystkim rozwijając działalność zespołów przedmiotowych oraz zwrócono uwagę na wzmożenie aktywności społecznej uczniów.
W latach 1962-1966 ożywiła swoją działalność organizacja ZHP z drużynowym Grzegorzem Bielawskim i Zbigniewem Ornatowskim.na czele.
Liceum zdobyło I miejsce i Puchar Przechodni w Dzielnicowych Eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Mgr Teresa Ludwig zainicjowała działalność młodzieżowego klubu „Piekiełko”, który miał na swoim koncie nie tylko zorganizowanie wielu udanych zabaw, ale również ciekawe imprezy artystyczne. Również cennym osiągnięciem szkoły, było zdobycie I miejsca, a następnie trzeciej nagrody za udział w konkursie zorganizowanym przez CBWA „Zachęta”.
W roku 1966 miały miejsce obchody XX-lecia istnienia szkoły, pomyślane jako uroczystość kameralna. Rok 1966 upamiętnił się tym, że wszystkie poczynania dydaktyczne i wychowawcze szkoły były podporządkowane obchodom Tysiąclecia Państwa Polskiego, a mgr Helena Mickiewicz została odznaczona Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.
W roku szkolnym 1966/67 młodzież licealna rozpoczęła naukę w gmachu Tysiąclatki na Wygodzie, dyrektorem mianowano mgr Zdzisławę Brzywczy, wicedyrektorem mgr Jolantę Popielową.
Poprawa warunków lokalowych nie rekompensowała trudności spowodowanych złą komunikacją i dlatego Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna oraz młodzież z entuzjazmem powitali możliwość powrotu do dawnego gmachu przy ul. Naddnieprzańskiej 2/4. Przeprowadzka miała miejsce w czerwcu 1967 r. i jak zwykle odbyła się dzięki pełnej poświęcenia pracy rodziców, nauczycieli i uczniów.
Rok szkolny 1967/68 – to praca nad urozmaiceniem i ulepszeniem metod pracy dydaktycznej na lekcjach. Organizacja biblioteki szkolnej przez prof. Jadwigę Morawską. Mgr Helena Mickiewicz zostaje odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, mgr Stanisław Słowikowski otrzymuje list pochwalny od Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
Osiągnięciem tego roku była sesja naukowa zorganizowana przez młodzież. pod kierunkiem zespołu humanistów, poświęcona literaturze i filmowi Związku Radzieckiego.
1.IX.1970r. dyrektorem szkoły została mgr Maria Kalicińska. Rok ten stał się okresem zabiegania o nadanie szkole imienia - to rok: poszukiwań sztandaru, starań o uzyskanie popiersia uczonej i rok przygotowań do obchodów XXV - lecia XXIII L.O.
Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 5 czerwca 1971 r. Zaszczycili ją swą obecnością przedstawiciele ministerstwa Oświaty Komitetu Warszawskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Zarządu Okręgu ZNP, Stołecznej Rady Narodowej, Komitetu Dzielnicowego PZPR, Dzielnicowej Rady Narodowej, Oddziału: ZNP, Frontu Jedności Narodu, ZMS. ZHP, Zakładów PZT oraz Muzeum im Marii Skłodowskiej - Curie a także dawni pracownicy obydwu, szkół: prof. Bornholtz, prof. Daabowa, prof. Radkiewicz, prof. Wawrzyniak, prof. Niewiadomski.
Imprezę zakończył odśpiewany przez młodzież hymn szkoły, który specjalnie na tę okazję skomponował Włodzimierz Bieżan do słów Michała Ochorowicza. Od tamtej pory hymn towarzyszy każdej szkolnej uroczystości.
Tym samym dziedziczymy tradycję istniejącego w latach 1931-1963
XII Liceum i Gimnazjum Żeńskiego im Marii Skłodowskiej-Curie, oraz jego uratowany w latach okupacji sztandar, który zaprojektowała nauczycielka rysunków prof. Jadwiga Lewakowska. Hasło dla sztandaru: "Praca twym prawem, obowiązkiem, radością" wybrały uczennice klas maturalnych pod kierunkiem prof. Wisznickiej-Różańskiej z korespondencji Marii Skłodowskiej do sióstr: Dłuskiej i Szalayowej. Rotę przysięgi także ułożyły uczennice.
XII Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. M.Skłodowskiej- Curie mieściło się przed wojną w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej.Okres okupacji – mimo zbrodniczych akcji Niemiec faszystowskich mających na celu przede wszystkim wyniszczenie polskiej inteligencji, nie zahamował konspiracyjnej pracy pedagogicznej tej szkoły.
W latach 1931-1939 wydano 163 świadectwa dojrzałości, w latach okupacji 1939-1944 - 152 matury, zaś w ciągu całego okresu istnienia XII L.O. w latach 1931-1963 wydano 1396 matur.
Wśród wielu profesorów zasłużonych dla XII LO, którzy w trudnym okresie okupacji w sposób bohaterski, mądry i ofiarny organizowali nauczanie to: dyr. Janina Zanowa, prof. Halina Dybczyńska -Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , wieloletnia wicedyrektor XII LO dr J. Daabowa, prof. Irena Czyżewiczowa, prof. Stefania Różańska oraz nauczycielka fizyki prof. Irena Ramowa zmarła tragicznie w czasie okupacji.
Po wojnie szkoła ta istniała przy ulicy Obrońców 31 na Saskiej Kępie.
W roku 1963 idea koedukacji zadecydowała, że żeńskie XII L.O. im Marii Skłodowskiej -Curie i męskie L.O. im Adama Mickiewicza połączono, ofiarowując im nowoczesny i piękny budynek przy ulicy Saskiej 54. W ten sposób powstało w miejsce dwóch szkół – IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza.
W latach 1973/74 oraz 1974/75 liceum aktywnie uczestniczy obchodach XXX-lecia powstania PRL.W lutym 1975r. ramach „Panoramy XXX-lecia PRL” czterdziestoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami udała się Szczecina, a w tym samym czasie Liceum nasze gościło uczniów z I L.O. im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
W roku szkolnym 1974/75 kształci się 583 uczniów w 18 oddziałach o profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym i matematyczno-fizycznym.
Grono pedagogiczne liczy wówczas 36 nauczycieli pełnozatrudnionych, 8 dochodzących, 4 pracowników służby zdrowia oraz 10 pracowników administracyjno-technicznych.
Wśród tego zespołu szczególnie związani ze szkołą to:
mgr Helena Mickiewicz – zastępca dyrektora, organizatorka pracowni fizycznej pracująca od 1954 roku,
mgr Krystyna Szczepankowska-Kalinowska – nauczycielka języka polskiego, organizatorka i opiekunka pracowni polonistycznej,
mgr Urszula Koprowicz – nauczycielka historii, opiekun pracowni historycznej i Samorządu Szkolnego, wieloletnia organizatorka życia kulturalnego szkoły (kina, teatry) pracująca od roku 1959,
mgr Jolanta Popielowa – wizytator, metodyk języka polskiego,
mgr Teresa Ludwig – nauczycielka WF, pracująca od 01.09.1961r.,
mgr Stanisław Słowikowski – nauczyciel matematyki, organizator i opiekun pracowni matematycznej, wieloletni prezes Ogniska ZNP od 01.09.1960 r.
(Warto w tym miejscu dodać, że mgr Stanisław Słowikowski opublikował 1977r. „Zbiór zadań z rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich”. Książka ta doczekała się wielu wydań, będąc jeszcze do niedawna powszechnie używanym zbiorem w ostatnich klasach liceum ogólnokształcącego i technikum.)
W XXIII Liceum Ogólnokształcącym wydano do 1974 roku 1361 matur oraz 37 świadectw ukończenia szkoły średniej, w tym od roku 1947 do 1956 – 355 matur, a od 1956 do 1974 wydano 1006 matur i 37 świadectw dojrzałości.

(Historię szkoły do 1975 roku opracowali na podstawie kroniki i dostępnych materiałów mgr Krystyna Szczepankowska-Kalinowska, mgr Stanisław Słowikowski.) • Od 1975 roku do naszego liceum uczęszczało rokrocznie ok. 600 uczniów, którzy uczyli się w 18, 19 lub 20 oddziałach o różnych profilach. W każdej klasie młodzież miała zawsze dwa języki obce, w tym jeden najczęściej w zakresie rozszerzonym.

  Wielu absolwentów naszej szkoły osiągnęło wysokie stanowiska w różnych dziedzinach życia publicznego. Są wśród nich pracownicy wyższych uczelni i instytutów, wybitni lekarze, prawnicy, inżynierowie, nauczyciele i aktorzy.
  Nie sposób wymienić tu wszystkich, ale dla przykładu :
  Stefan Rolewicz – zwycięzca I Olimpiady Matematycznej, profesor w Instytucie Matematycznym PAN,
  Marcin Prejzner - znany humanista, profesor wyższej uczelni,
  Wojciech Słomski - prof. dr hab. nauk filozoficznych, nauk teologicznych
  Specjalności: filozofia i antropologia kultury, historia filozofii, teologia historyczna, teologia dogmatyczna, teologia moralna, etyka, logika, pedagogika
  Grażyna Barszczewska - aktorka scen teatrów warszawskich,
  Wacław Wawrzyniak - wieloletni dyrektor warszawskich liceów.
  Jakub Wesołowski – polski aktor filmowy, prezenter telewizyjny i dziennikarz. Telewidzowie kojarzą go z serialu TVN „Na Wspólnej” jako Igora Nowaka, syna Ewy i Leszka. Wystąpił między innymi w następujących filmach: „Wojna i miłość” jako Bronek Jabłoński, w „Kochaj i tańcz” jako Platon oraz w „ Czas honoru” jako Michał Konarski.
  Mariusz Kowalski – światowej sławy muzyk, wiolonczelista.
  Absolwent Akademii Muzycznej w Szwecji. Na zaproszenie Królowej Angielskiej studiował w Królewskiej Akademii Muzycznej w Londynie.
  XXIII LO ukończył w roku 1989.
  Wśród naszych absolwentów są nauczyciele, którzy swoje życie zawodowe również związali z XXIII LO. Są to na przykład: Jacek Jakubicz – w latach 1987 – 1991 nauczyciel fizyki, a następnie w latach 1991 – 1996 dyrektor naszego liceum oraz uczący obecnie nasi nauczyciele: historii – Ewa Orłowska i języka angielskiego –Magdalena Sikora.

  Historię XXIII LO tworzyli od początku istnienia szkoły jej kolejni dyrektorzy i wicedyrektorzy:

  DYREKTORZY XXII LO
 • Franciszek Sparrow - 1946-1957
 • Aleksander Ratyński -1957-1962
 • Zbigniew Żarnowiecki - 1962-1966
 • Zdzisława Brzywczy -1966-1970
 • Maria Kalicińska - 1970-1977
 • Anna Jarota - 1977-1991
 • Jacek Jakubicz - 1991-1996
 • Grażyna Bakunowska - od 1996-2013
 • Małgorzata Karpezo 2013 - 2018
 • Edyta Całkowska 2018 - do chwili obecnej.

 WICEDYREKTORZY XXIII LO

 • 1955 – 1962 – Halina Zagrajek – Suchecka
 • 1957 – 1960 – Stanisław Niewiadomski
 • 1960 – 1962 – Zbigniew Żarnowiecki
 • 1962 – 1964 – Anna Skrońska
 • 1963 – 1966 – Barbara Markowiak
 • 1964 – 1965 – Alina Mirkiewicz
 • 1965 – 1966 – Barbara Florczak
 • 1966 – 1972 – Jolanta Popiel
 • 1972 – 1977 – Helena Mickiewicz
 • 1977 – 1979 – Teresa Ludwig
 • 1979 – 1984 – Bogusław Szablewski
 • 1984 – 1989 – Jadwiga Marek
 • 1986 – 1989 – Kamila Bednarska
 • 1989 – 1992 – Grażyna Bakunowska
 • 1992 – 2011 – Elżbieta Kasprzycka
 • 2011 – 2012 – Małgorzata Karpezo
 • 2018 – 2022 – Grażyna Kolczyńska
 • 2022 – do chwili obecnej – Agnieszka Dobrowolska

Wzorem postępowania dla uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego jest jego patronka. Przypominają o Niej na co dzień: popiersie Marii Skłodowskiej – Curie, ustawione w Szkole na honorowym miejscu oraz logo, umieszczone na dokumentach szkolnych, koszulkach sportowych i pamiątkowych kubkach wręczanych absolwentom.

 • Podczas święta szkoły klasy pierwsze rywalizują w konkursie Wiedzy o Życiu Marii Skłodowskiej – Curie oraz prezentują w formie programów artystycznych swoje zespoły klasowe. Przez wiele lat uczniowie klas pierwszych wyjeżdżali w drugiej połowie września i na początku października na tzw. klasowe wyjazdy integracyjne, między innymi – do Leska, Wadowic czy Zbiczna koło Brodnicy.

  Nieodmiennie, na sto dni przed Maturą, młodzież ostatnich klas XXIII LO bawi się hucznie na Balu Studniówkowym. Tradycyjnie rozpoczyna się on polonezem i życzeniami pomyślnie zdanych egzaminów dojrzałości. Zabawie towarzyszy program artystyczny przygotowany specjalnie na tę okoliczność. Wiosną maturzyści wyjeżdżają z wychowawcami i nauczycielami religii na wycieczkę – pielgrzymkę do Częstochowy.
  Cenną tradycją XXIII LO jest pielęgnowanie patriotycznej postawy młodzieży, nie tylko poprzez organizowanie szkolnych akademii, ale przede wszystkim poprzez uczestniczenie w pozaszkolnych uroczystościach związanych z obchodami ważnych wydarzeń historycznych.
  Swoje osiągnięcia uczniowie XXIII LO prezentują w uaktualnianym co roku informatorze.
  Od 1985 roku współpracujemy z Towarzystwem Polska – Turcja.
  28 października tegoż roku Towarzystwo przyjęło opiekę patronacką nad Liceum, zaś w 1988 roku powołano Szkolne Koło Polska – Turcja.


Szkoła gościła kilkakrotnie Ambasadora Turcji, m.in. w 1999 roku – pana Balhana wraz z Sekretarzem oraz w 2005 roku pana Tezana wraz z Sekretarzem Ambasady Turcji i Prezesem Towarzystwa Polska – Turcja. W 2008 roku w ramach współpracy z Ambasadą Turcji w Warszawie odbyło się w gmachu LO „Spotkanie ze współczesną poezją turecką.”
Wielokrotnie organizowano konkursy, które były dla młodzieży okazją do lepszego poznania tego egzotycznego kraju. W 2006 roku pierwsze miejsce w konkursie zdobyła uczennica klasy drugiej – Sylwia Kąkol.
W 1996 roku nawiązaliśmy także współpracę z Ambasadą Egiptu. Owocem tej współpracy były trzykrotne wyjazdy naszej młodzieży wraz z nauczycielami do tego pięknego kraju (dzięki gościnności egipskiej firmy Contractos i jej prezesa p. Osmana).
W 1997 roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Dzień Egiptu. Odbył się także Konkurs Wiedzy o Egipcie. Zwyciężyła uczennica - Joanna Jaroszewska i w nagrodę wyjechała na wycieczkę do tego kraju. W 2002 również w podobnym konkursie zwyciężyła Anna Przedworska i także odwiedziła w nagrodę Egipt.

W ramach współpracy szkół Izraela z polskimi szkołami ponadgimnazjalnymi odbyły się kilkakrotnie spotkania naszej młodzieży z młodymi ludźmi z Izraela, m.in. w 1997 r. i 2003 r. Spotkania te były okazją do wzajemnego poznania kultur obu krajów a także do porozmawiania w języku angielskim z rówieśnikami z Izraela.
30 kwietnia 2003 roku nasze liceum odwiedziła grupa młodzieży żydowskiej z Montrealu. Wspólnie wzięliśmy udział a Marszu Żywych w Oświęcimiu oraz w obchodach 60 rocznicy powstania w Getcie Warszawskim.
Jesienią 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z niemiecką szkołą im. A. Schweitzera z Laichingen w Badenii – Wirttenbergii, a w styczniu 2005 podpisaliśmy umowę o wieloletniej wymianie młodzieży.
We wrześniu i październiku 2005 roku miała miejsce pierwsza wymiana uczniowska, w której wzięło udział ok. 40 uczniów. W czasie wyjazdów uczniowie poznawali ważne i ciekawe miejsca, brali udział w zajęciach lekcyjnych, pracowali wspólnie nad projektami.
Wymiana jest organizowana rokrocznie - do dnia dzisiejszego pod opieką Pani Edyty Całkowskiej – nauczyciela dyplomowanego języka niemieckiego.

W roku szkolnym 2006/2007 miała miejsce wymiana uczniów ze szkołą w Jihlava – Helenin w Czechach. Podczas pobytu uczniów czeskich w Polsce i naszych uczniów w Czechach językiem obowiązkowym był język angielski.
Posiadamy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe: informatyczne, matematyczne, biologiczne, polonistyczne, historyczną, chemiczną, fizyczną, geograficzną i pracownie językowe. W szkole działa biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią multimedialną. Miłośnicy sportu mogą korzystać z doskonale wyposażonej siłowni. Dużym powodzeniem cieszy się działający na terenie szkoły bufet.
W szkole działa biblioteka z bogatym księgozbiorem oraz czytelnią multimedialną.
W XXIII LO działają następujące koła zainteresowań oraz koła przedmiotowe:
Teatralne, Koło Gazetki „SQAD”, SKS, Matematyczne. O dobre wyniki w sporcie walczą drużyny sportowe: Sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, Sekcja piłki koszykowej dziewcząt i chłopców, Sekcja piłki nożnej chłopców.
Nasze liceum bierze udział w kilku projektach międzynarodowych, współfinansowanych przez Unię Europejską. Do najważniejszych należy Współpraca z Europejskim Forum Młodzieży.
Uczniowie naszej szkoły współpracują ze szkołami UE i krajów stowarzyszonych przez Internet w ramach programu eTwinning.Nasza młodzież od zawsze bierze udział w różnych formach rozwijania postawy gotowości do pomocy najbardziej potrzebującym.
W kronikach z różnych okresów zachowały się dowody wielu działań społecznych uczniów XXIII LO.
W 1978 roku Środowisko Synów Pułku dziękowało np. za honorowe oddanie 800 ml krwi na rzecz banku krwi Centrum Zdrowia Dziecka. Akcje honorowego krwiodawstwa kontynuowane są w szkole poprzez uczestnictwo w akcji Wampiriada.
W roku 1979 uczniowie naszego Liceum otrzymali podziękowanie za udział w zbiórce pieniędzy na rzecz budowy CZD. Kwesty społeczne prowadzone są przez uczniów do dziś, np. podczas finału WOŚP czy akcji Góra Grosza. Inne wydarzenia o charakterze charytatywnym, w których bierze udział młodzież naszej szkoły to: Pola nadziei, Pomóż i Ty, Zdążyć z pomocą, Sprzątanie świata.
W 2010 roku uczniowie XXIII LO kibicowali zmaganiom sportowym podczas ogólnopolskiej olimpiady specjalnej.
W tym samym roku nasze liceum wzięło udział w światowej akcji sadzenia dębów pamięci. Przed Liceum posadzono dąb pamięci Stanisława Kazimierza Gąsiorowskiego, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku.
To wydarzenie związane jest z cenną tradycją szkoły, jaką jest pielęgnowanie i rozwijanie patriotycznej postawy młodzieży oraz rozbudzania w uczniach współodpowiedzialności za spuściznę historyczną kraju.
W 1987 roku Liceum nadano tytuł Opiekuna Patrona Miejsc Pamięci Narodowej.
Od 1998 roku XXIII LO wydaje własną gazetkę szkolną. Od roku szkolnego 2010/2011 gazetka dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie liceum
Szkoła posiada swoje logo z wizerunkiem Patronki – Marii Skłodowskiej-Curie.
Każdy absolwent w dniu zakończenia nauki w liceum otrzymuje pamiątkowy znaczek- tarczę. Uczniowie wyróżniający się w nauce nagradzani są srebrnymi tarczami.
Tradycją XXIII LO stało się organizowanie od lat wewnątrzszkolnych konkursów recytatorskich i innych. W 2003 roku opiekun szkolnej biblioteki Pani Grażyna Sierzpowska zorganizowała Walentynowy wieczór poetycko – muzyczny pod nazwą „Miłość niejdno ma imię”. Od 2007 roku Pani Mariola Bujak - nauczyciel dyplomowany historii organizuje Dzielnicowe Konkursy Historyczne pt. „Drogi do niepodległości”, adresowane do młodzieży warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Konkurs w listopadzie 2007 roku „Pieśń ujdzie cało” rozgrywany był w II kategoriach: na wykonanie pieśni patriotycznej i napisanie pracy pisemnej na temat historii. Inne tego typu konkursy o tematyce historyczno- patriotycznej to chociażby: Cud nad Wisłą, Polskie Victorie, Nam zapomnieć nie wolno.

Nasi nauczyciele organizują wiele innych konkursów dzielnicowych, np. Mistrz Ortografii dla uczniów gimnazjów w 2012 r., dzięki którym młodzież rozwija swoje zainteresowania i prezentuje wiedzę. Są również dobrą promocją szkoły w dzielnicy.

W 2008 roku w Światowym Dniu Liczby PI odbyło się w naszej szkole wręczenie nagród w konkursie Tajemnice Ludolfiny – czyli liczba PI w oczach nie tylko matematyka. W konkursie organizowanym przez Panią mgr Małgorzatę Karpezo – nauczyciela dyplomowanego matematyki, wzięli udział uczniowie z dziesięciu warszawskich szkół. Prace były oceniane w kategoriach: praca plastyczna, praca literacka, prezentacja multimedialna. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.7 listopada 2006 roku nasze liceum obchodziło uroczysty jubileusz 60-lecia istnienia LO. Miało wtedy miejsce przekazanie i poświęcenie nowego sztandaru. Na uroczystość przybyły władze oświatowe i gminne, dyrektorzy warszawskich liceów, emerytowani nauczyciele i absolwenci. Z okazji jubileuszu został przygotowany pamiątkowy folder, okolicznościowa gazetka SQAD oraz część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów.

16 czerwca 2007 roku odbył się Zjazd Absolwentów. Przybyło liczne grono gości z różnych roczników. Spotkanie poprzedziła msza święta w Kościele przy Korkowej w intencji absolwentów, nauczycieli i pracowników liceum. Na zakończenie spotkania absolwentów i nauczycieli – nasza absolwentka Anna Urbanowska – aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni zaśpiewała piosenkę do słów Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy zjazdu otrzymali pamiątkowe tarcze, folder o szkole, specjalne identyfikatory oraz jubileuszowe wydanie gazetki szkolnej. Na licznie przybyłych gości czekał smaczny poczęstunek i sale lekcyjne, przygotowane na spotkania towarzyskie poszczególnych roczników. Z okazji jubileuszu przygotowano wystawę kronik i zdjęć.
7 listopada 20011 od godziny 11.00 - szkoła uroczyście obchodziła Jubileusz 65 – lecia istnienia liceum, połączony z Dniem Patrona. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: byli nauczyciele, pracownicy, uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców, sympatycy szkoły, dyrektorzy warszawskich szkół i oczywiście cała społeczność XXIII LO.
Wszystkich zebranych ciepło przywitała mgr Grażyna Bakunowska - wieloletni dyrektor XXIII LO. Po przemówieniach zaproszonych gości, polonistka mgr Grażyna Kolczyńska przedstawiła zebranym bardzo ciekawą prezentacją multimedialną, połączoną z przypomnieniem najważniejszych wydarzeń z historii Szkoły. Później nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu o życiu i działalności M. Skłodowskiej – Curie w języku angielskim. Teatr szkolny pod opieką aktorki – Magdaleny Majsterkiewicz przygotował interesujący spektakl o życiu Patronki – Marii Skłodowskiej – Curie. Część artystyczną zakończyły występy absolwentów – Anny Urbanowskiej – aktorki Teatru Muzycznego w Gdyni i Pawła Izdebskiego – laureata kilku konkursów wokalnych i uczestnika programu: Bitwa na Głosy. Ostatnim ważnym wydarzeniem obchodów 65 – lecia LO było otwarcie Sali poświęconej Marii Skłodowskiej – Curie.
Po części oficjalnej goście - zarówno byli nauczyciele jak i absolwenci,
spotkali się przy kawie i mieli okazję ciepło wspominać lata spędzone w naszej szkole.

Rozwijaniu zainteresowań naukowych służy zaangażowanie młodzieży w projekty edukacyjne w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

W XXIII LO dzieje się dużo, bardzo wiele i coraz więcej... Za rok ma stanąć Hala Sportowa. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod ten gmach miała miejsce 29 maja 2012 r. Udział wzięli poseł RP Marcin Kierwiński, radni m.st. Warszawy Dorota Lutomirska, Paweł Lech i Piotr Szyszko, radni Pragi - Południe Ryszard Kalkhoff, Karol Kowalczyk i Bożena Manarczyk oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Burmistrz Tomasz Kucharski i zastępcy Adam Grzegrzółka, Jarosław Karcz i Robert Kempa. Obecni byli też przedstawiciele projektanta sali i wykonawcy robót budowlanych.Dyrektor Liceum, Grażyna Bakunowska podziękowała władzom dzielnicy za inicjatywę budowy sali, tak bardzo potrzebnej szkole. Obiecała, że z nowego obiektu będą mogli korzystać nie tylko uczniowie.
Treść aktu erekcyjnego odczytała Bożena Manarczyk, absolwentka XXIII Liceum, a wszyscy zebrani złożyli podpisy.

Do wmurowania przygotowano również okolicznościowe pamiątki, gazetkę szkolną ze zdjęciem rady pedagogicznej, tarczę XXIII Liceum, stołeczny miesięcznik z artykułem o tegorocznych obchodach Święta Saskiej Kępy, a także informator i znaczek UEFA EURO 2012.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, działamy zgodnie z duchem czasu.
Przez lata istnienia szkoły zmieniało się wiele - warunki lokalowe, obowiązujące ideologie, przeżyliśmy kilka reform systemu oświaty, wreszcie zmianę ustroju państwa.
Wiele pozostało jednak bez zmian - tradycje szkoły, jej hymn, rota ślubowania i cel - kształtowanie właściwych postaw społecznych, kształcenie i wychowywanie odpowiedzialnych, wartościowych ludzi, rozwijających swoje pasje oraz radzących sobie w zmieniającej się rzeczywistości. Takie jest credo XXIII LO im. Marii Skłodowskiej - Curie.
Opracowanie:
mgr Maria Szczepankowska


Historia - ciąg dalszy 

Nasza szkoła 6 listopada 2013 roku otrzymała odznakę honorową Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego za działalność społeczną dla stolicy z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Natomiast w roku 2017 otrzymaliśmy Medal „Pro Memoria”, nadany przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a przyznawany za kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.
18 grudnia 2015 uczestnicy projektu „Nauka bez granic – Śladami anglosaskiej kultury, czyli William Shakespeare i The Beatles inspiracją do nauki języka angielskiego”, realizowanego w ramach X edycji programu WIE, przedstawili w XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, według autorskiego scenariusza nauczycielki języka angielskiego - pani Lucyny Wawro-Jastrzębskiej, spektakl „Romeo and Juliet” w oprawie muzycznej The Beatles. Szkoła została zaproszona do udziału w przeglądzie teatralnym w Centrum Promocji Kultury Warszawa – Praga Południe organizowanym z okazji Światowego Roku Williama Szekspira. Przedstawienie odbyło się 8 grudnia 2016 roku.
W 2013 roku została ukończona i udostępniona nowoczesna hala sportowa przy szkole, która umożliwia nie tylko prowadzenie zajęć sportowych, ale także rozgrywanie meczów i organizowanie różnych imprez.
Największe osiągnięcia sportowe ostatnich lat
• 2013r. - I miejsce w turnieju Trio Basket Koźmiński dziewcząt
• Rok szk. 2013/2014 - I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy i II miejsce w Mistrzostwach Warszawy w biegach przełajowych - Anita Jarzyńska
• Rok szk. 2013/2014 - III miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce ręcznej chłopców
• Rok szk. 2015/2016 - II miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w piłce koszykowej dziewcząt

Od lutego 2017 do stycznia 2018r. braliśmy udział w projekcie „Szkoła Równych Szans” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie w ramach projektu brali udział w bezpłatnych zajęciach przygotowujących do matury z języków obcych i przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. A także w 2 wycieczkach edukacyjnych do Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej SGGW w Rogowie, w 3 wyjazdach na pięciodniowe edukacyjne warsztaty językowe „Euro Week” w okolice Bystrzycy Kłodzkiej , w 2 wykładach ,,Zawody przyszłości’’, w warsztatach z wykorzystaniem symulacji działalności gospodarczej Business Play oraz w jednodniowych warsztatach językowych w British Counsil.

W maju 2018r. zmarła zasłużona nauczycielka języka polskiego oraz dyrektor naszego Liceum w latach 1966 – 1970 Pani Zdzisława Brzywczy, zaś we wrześniu 2018r. nauczyciel matematyki i dyrektor naszej szkoły w latach 1962 -1966 Pan Zbigniew Żarnowiecki


Piękny Jubileusz 70-lecia istnienia XXIII LO obchodziliśmy 7 listopada 2016 r. Na uroczystość przybyli dawni nauczyciele i dyrektorzy – m.in. prof. Anna Jarota i prof. Grażyna Bakunowska oraz były nauczyciel WoS red. Piotr Zaremba, dziennikarz tygodnika „W sieci”, a także panie Kamila Bednarska (rusycystka), Adriana Lewandowska (romanistka) i Grażyna Piotrowska (anglistka). Licznie przybyli absolwenci i rodzice uczniów. Radę Rodziców przy XXIII LO reprezentowała pani Ewa Winiarczyk-Ryba.
Władze Miasta Stołecznego Warszawy reprezentował zastępca burmistrza Dzielnicy Praga – Południe pan Jarosław Karcz, obecni byli przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz NZS „Solidarność”, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół ( m. in. pani dyrektor L LO im. T. Kościuszki Elżbieta Szepietowska – Paluch, nasza absolwentka z pocztem sztandarowym szkoły). Na uroczystość przybył także przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej pan Edward Tracewski oraz najstarsi absolwenci naszej szkoły, maturzyści z 1953 r. pan Klemens Antoni Wyszkowski i pan Zdzisław Gadomski.
Zaszczycili nas swą obecnością senator Marek Borowski oraz posłowie Andrzej Melak i Krzysztof Łapiński, który jest absolwentem naszej szkoły. Obecna była także pani Elżbieta Wolffgram, prezes Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz przedstawiciel Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Prasę reprezentowała warszawsko-praska Gazeta „Mieszkaniec”, która napisała o naszym jubileuszu w numerze z 17.11.2016 r.
Jednocześnie pani dyrektor Małgorzata Karpezo obchodziła 30-lecie pracy zawodowej. Pani dyrektor – nauczycielka matematyki, absolwentka LO. im A. Mickiewicza i Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego od początku swojej pracy była związana ze „Skłodowską”. Dyrektor M. Karpezo podkreśliła, że misją szkoły od lat jest kształcenie człowieka twórczego i przygotowanego do życia i pracy z innymi ludźmi. Z rąk przedstawiciela Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk. Mirosława Demediuka Pani dyrektor otrzymała Medal „Pro Patria”, który jest przyznawany „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczpospolitej.
Podczas uroczystości pamiątkowe statuetki otrzymali długoletni pracownicy XXIII LO, m. in. była dyrektor i nauczycielka matematyki pani Grażyna Bakunowska , która przepracowała w naszej szkole 35 lat, nauczycielka chemii pani Maryla Rdzanek - 29 lat pracy, czy pani Danuta Spychalska pracownik obsługi z 25-letnim stażem


 Część artystyczną wypełnił spektakl „Chemia i miłość” poświęcony życiu i pracy naukowej Marii Skłodowskiej -Curie wg scenariusza prof. Małgorzaty Owczarek. Przedstawienie, w którym wystąpili uczniowie klas drugich, wyreżyserował uczeń Krzysztof Sadowy. Wysłuchaliśmy także wierszy zmarłej byłej dyrektor naszego Liceum pani Zdzisławy Brzywczy w recytacji uczennicy Aleksandry Panasiuk. Opiekę artystyczną sprawowała prof. Mariola Bujak. Z przyjemnością wysłuchaliśmy na zakończenie popisów wokalnych naszych absolwentek Moniki Ceglińskiej, studentki UKSW oraz Anny Urbankowskiej, aktorki Teatru Muzycznego w Gdyni. Imprezę z wdziękiem poprowadzili uczennica Julia Jaźwińska i aktor Sebastian Królikowski, nasz absolwent i wychowanek Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. Akompaniował jak zwykle niezawodny pan Jarosław Salmonowicz.

Zgodnie z tradycją delegacja uczniów udała się pod pomnik Patronki, który znajduje się obok Instytutu Radowego przy ul. Wawelskiej, by złożyć kwiaty w imieniu społeczności szkolnej.
Zjazd Absolwentów „Skłodowskiej”, który odbył się 3 czerwca 2017r., ponownie był okazją do spotkania dawnych i obecnych nauczycieli, absolwentów i uczniów. Część oficjalną poprowadziła pani dyrektor Małgorzata Karpezo, głos zabierali nauczyciele i absolwenci. Natomiast w części artystycznej najpierw obejrzeliśmy spektakl wspomnieniowy przygotowany przez uczniów klas drugich. Następnie wystąpiła nasza absolwentka Monika Przygoda – sopran, która ukończyła klasę śpiewu solowego Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Akompaniowała Yuka Hattori. Odwiedzili nas m.in. była dyrektor pani Anna Jarota, pani Krystyna Szyszko (romanistka), pani Grażyna Bochenek (polonistka), pan Janusz Osiak (nauczyciel biologii) pan Bogusław Szablewski ( nauczyciel geografii), pan Piotr Zaremba (nauczyciel WoS-u) i oczywiście nasi wspaniali absolwenci. W sympatycznej atmosferze, przy grillu wspominaliśmy dawne i nowsze czasy spędzone w murach „Skłodowskiej”Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych nauczycieli oraz absolwentów i uczniów, gdyż łączą oni pracę zawodową i naukę z aktywnością społeczną oraz rozwijają swoje zdolności i umiejętności.
Tak oto wkroczyliśmy w kolejny etap istnienia XXIII LO im. Marii Skłodowskiej – Curie.
Nowy rok szkolny 2018/19 przyniósł zmianę na funkcji dyrektora szkoły. Nową dyrektor XXIII LO została pani prof. Edyta Całkowska, długoletnia nauczycielka języka niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości. Pani dyrektor jest absolwentką II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie oraz Wydziału Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu.


Opracowała mgr Małgorzata Owczarek


 

Lata 2019-2023

Rok szkolny 2019/20 był rokiem szczególnym. W nasze szeregi przyjęliśmy ostatnich absolwentów gimnazjum i pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. Łącznie utworzyliśmy 13 klas pierwszych. Wymagało to wielkiego wysiłku organizacyjnego. Musieliśmy dostosować warunki lokalowe do dwa razy większej liczby uczniów. W tym celu wyremontowaliśmy pomieszczenia nad salą gimnastyczną i przenieśliśmy bibliotekę szkolną a z auli szkolnej utworzyliśmy dwie sale lekcyjne. Przyjęcie tak dużej liczby uczniów wiązało się również z koniecznością zatrudnienia nowych nauczycieli. Nasze grono powiększyło się o 23 pedagogów. Ten rok szkolny dobiegł końca w nietypowych warunkach -w warunkach nauki zdalnej z powodu epidemii. Było to wyzwanie dla wszystkich – dla uczniów i nauczycieli. Całe życie szkoły przeniosło się do Internetu a korytarze szkolne świeciły pustkami. Pisemne egzaminy maturalne odbywały się w reżimie sanitarnym a egzaminy ustne zostały odwołane.

Niemal cały rok szkolny 2020/21 to nauka zdalna. Zajęcia w tym trybie odbywały się od października do końca maja. Po 8 miesiącach izolacji wróciliśmy do szkoły, jaką znamy, z wielką radością.

Rok szkolny 2021/22 to powrót do normalnej pracy szkoły (jednakże jesienią i zimą, ze względu na epidemię, zajęcia odbywały się w trybie zwykłym i online). W lutym 2022 roku za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Do Polski przybyły miliony uchodźców. Uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły bardzo zaangażowali się w pomoc potrzebującym. Do grona naszych uczniów przyjęliśmy także niewielką grupę uczniów ukraińskich. Otoczyliśmy opieką ich i ich rodziny.

Rok szkolny 2022/23 to rok powrotu do „normalności”. Szkoła pracowała w trybie stacjonarnym. Uczniowie brali udział w różnych aktywnościach: konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. W tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy kilka konkursów i innych aktywności, dzięki którym uczniowie mogli rozwijać i prezentować swoje talenty, min.: konkurs geograficzno-krajoznawczy „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, konkurs interdyscyplinarny „W 80 minut dookoła świata”, „Wielki Test o Konstytucji 3 Maja”, „Dzień Talentów”. Nasi uczniowie po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Liga Sprawiedliwości”, w konkursie „Szkoła Mistrzostwa Językowego”, po raz pierwszy zorganizowaliśmy w szkole Debatę Oxfordzką, gdzie uczniowie próbowali swoich sił w debatowaniu i walce na argumenty.

7 listopada 2022 roku zorganizowaliśmy uroczystość 75-lecia istnienia szkoły. Uroczystość ta powinna była odbyć się w 2021roku ale ze względów epidemicznych została przesunięta. Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu znamienitych gości: zastępca burmistrza Dzielnicy Praga-Południe pani Bożena Przybyszewska, zastępca dyrektora Biura Edukacji pani Katarzyna Pienkowska, radni Dzielnicy Praga-Południe, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga-Południe pani Marzenna Adamiak, pani wizytator Ewa Kosińska-Przybytek, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSSZ Solidarność z naszej dzielnicy, dyrektorzy szkół południowopraskich, dyrektor CLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ze Śródmieścia, dyrektor szkoły podstawowej nr 400 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Wilanowa. Na uroczystość przybyli również byli dyrektorzy naszej szkoły – pani Grażyna Bakunowska i pani Małgorzata Karpezo, a także proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Wacława ks. Marek Uzdowski, byli pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Wacława. Następnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie pomnika patronki. Pomnik powstał z darowizn absolwentów. W prace nad realizacją tego przedsięwzięcia bardzo zaangażował się pan Stefan Antuszewicz – dziadek naszej uczennicy.

Podczas uroczystości złotą tarczą zostali odznaczeni wieloletni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni: Maria Rdzanek, Lidia Stafiej, Grażyna Sierzpowska, Jadwiga Pawłowska, Ewa Orłowska, Mariola Bujak, Maria Sińska, Dorota Sierpińska, Agnieszka Rogozińska, Roman Piórkowski, Henryk Orłowski, Gerard Stefaniak, Jan Gelo. Odznaczeni zostali również uczniowie wyróżniający się w nauce i sporcie: w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych – Krystian Myszkowski – uczeń klasy4 CG, w dziedzinie - nauk humanistycznych - Bartosz Borek – uczeń klasy 4ADM, w kategorii - języków obcych – Julia Mucha – uczennica klasy 4 CG, w kategorii - sport – Aleksandra Smater – uczennica klasy 4EF. Nagrody wręczono również laureatom dzielnicowych konkursów dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych o życiu i działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie. Uroczystość uświetniły występy wokalne absolwentki naszej szkoły pani Moniki Pietrow oraz uczennic a także przedstawienie teatralne w wykonaniu naszych uczniów.

Opracowała mgr Edyta Całkowska