Od 19 lipca do 24 lipca do godz. 15:00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole.

Należy złożyć oryginał:

- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
- zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów do 24 lipca do godz. 15:00 nie zostanie przyjęty.

25 lipca do godz. 14:00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna pracuje w godzinach od 8.00 do 15.00.